JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

התנופה העסקית של אדמה נמשכת

ההכנסות עלו ב-9%

התנופה העסקית של אדמה נמשכת חן ליכטנשטיין נשיא ומנכ"ל אדמה
אוגוסט 10
17:11 2014

התנופה העסקית של אדמה נמשכת ברבעון השני ובמחצית הראשונה של 2014:גידול ניכר בהכנסות וברווחים

ההכנסות עלו ב-9% והרווח הנקי עלה ב-24% ברבעון

השקה גלובלית מוצלחת של מותג החברה החדש
והשקת מבנה ארגוני חדש

תל אביב, ישראל, 10 באוגוסט 2014 – אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ (לשעבר מכתשים אגן תעשיות, להלן "אדמה" או "החברה"), חברה גלובלית מובילה לייצור ושיווק פתרונות להגנת הצומח, דיווחה היום על תוצאותיה הפיננסיות לרבעון השני ולששת החודשים הראשונים של השנה שהסתיימו ב-30 ביוני 2014.

נתונים כספיים עיקריים

במיליוני דולר ארה"ב

רבעון 2, 2014

רבעון 2, 2013

שינוי

מחצית 1, 2014

מחצית 1, 2013

שינוי

מכירות*

875.9

803.3

9.0%

1,785.7

1,688.6

5.7%

רווח גולמי

279.7

253.4

10.3%

592.7

548.2

8.1%

שולי רווח

31.9%

31.5%

33.2%

32.5%

רווח תפעולי

99.5

93.3

6.7%

230.2

224.4

2.6%

רווח נקי

59.4

48.1

23.5%

158.3

138.4

14.4%

EBITDA

141.2

132.6

6.5%

312.7

301.0

3.9%

*בנטרול השפעות מטבע, גדלו הכנסות החברה בשיעור של 10.1% ברבעון ובשיעור של 6.9% במחצית הראשונה של השנה בהשוואה לרבעון ולתקופה המקבילים אשתקד.

בתגובתו לתוצאות אמר יו"ר אדמה יאנג שינגצ'יאנג,: "אדמה  רשמה צמיחה חזקה ברבעון השניהודות לגידול דו-ספרתי במכירות בצפון אמריקה, אמריקה הלטינית, אסיה פאסיפיק ואפריקה,  צמיחה אשר משתלבת בהמשך לתנופה ששפיעה לטובה גם על רמת ההכנסות והרווחים בכל אזורי הפעילות העיקריים שלנו.

אנו ממשיכים בביסוס  הפלטפורמה המסחרית והתפעולית של אדמה בסין ובשילובה של פעילות זו בפעילותה הגלובלית של אדמה, שילוב שאנו מאמינים  שעתיד למצב את אדמה באופן ייחודי כספקית מובילה של פתרונות להגנת הצומח."

נשיא ומנכ"ל אדמה חן ליכטנשטיין אמר: "תוצאות החברה במהלך המחצית הראשונה של השנה מבטאות צמיחה מתמשכת בכל הטריטוריות המרכזיות, למרות תנאי מזג אוויר מאתגרים בצפון אמריקה ובצורת באוסטרליה. בנוסף, בזכות הפריסה הגלובאלית הרחבה של אדמה וסל המוצרים המקיף שלנו, אנו ממשיכים להראות ביצועים חזקים ברוב השווקים.

במהלך הרבעון הושק המותג החדש שלנו במדינות רבות בעולם בהן אנו פועלים. תהליך זה יאפשר לנו לתרום לחיזוק הפלטפורמה המסחר שלנו,המתמקדת בתמיכה בצורכי החקלאים המקומיים באמצעות מומחיות גלובלית ופתרונות איכותיים.  בנוסף, התחלנו בהטמעתו של מבנה ארגוני חדש כדי לקדם את יישום אסטרטגיית הצמיחה שלנו, לצד המשך פיתוחן של היוזמות המרכזיות שלנו בסין".

סקירה פיננסית

מכירות: המכירות ברבעון השני של שנת 2014 עלו בשיעור של 9.0% והסתכמו לסך של 875.9 מיליון דולר לעומת 803.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף גידול בכמויות הנמכרות בכל האזורים.

התפלגות ההכנסות על בסיס גיאוגרפי הייתה כדלקמן:

 

התפלגות המכירות לפי אזור גיאוגרפי (מיליוני $)

רבעון 2, 2014

רבעון 2, 2013

% שינוי

מחצית 1, 2014

מחצית 1, 2013

% שינוי

אירופה

336.1

340.6

%(1.3)

803.4

776.6

3.4%

אמריקה הלטינית

169.6

139.8

21.3%

305.9

268.2

14.0%

צפון אמריקה

175.5

150.8

16.4%

313.9

296.6

5.8%

אסיה פסיפיק ואפריקה

165.2

144.2

14.5%

307.9

292.3

5.3%

ישראל

29.5

27.9

5.7%

54.6

54.9

(0.5%)

אירופה:

במהלך הרבעון השני של שנת 2014קטנו במקצת המכירות באירופה ועמדו על סך של 336.1 מיליון דולר, לעומת 340.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

נתון זה משקף את החורף הקצר, שהביא להקדמת חלק מן המכירות לרבעון הראשון, ואת תנאי האקלים החריגים של קור ורטיבות, ששררו במהלך המחצית הראשונה של הרבעון השני והקטינו את הביקוש במהלך תקופה זו.

עם זאת, במהלך המחצית הראשונה של השנה עלו המכירות ב-3.4% לסך של 803.4 מיליון דולר, לעומת 776.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, תוצאה המשקפת גידול בנתח השוק ועלייה במחירי המכירה.

התחזקות האירו במהלך התקופה קוזזה על ידי השפעת הגנות המטבע שביצעה החברה.

 

באמריקה הלטינית:

במהלך הרבעון השני של שנת 2014 חל גידול של21.3% במכירות באמריקה הלטינית והן הסתכמו לסך של 169.6 מיליון דולר, לעומת 139.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

תוצאה זו משקפת גידול משמעותי בכמויות הנמכרות בברזיל וברחבי האזור, שהתקזז בחלקו על ידי ירידה במחירי המכירה.

במהלך המחצית הראשונה של השנה עלו המכירות באמריקה הלטינית ב-14.0% והגיעו לסך של 305.9 מיליון דולר,  לעומת 268.2 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013.

בצפון אמריקה:

במהלך הרבעון השני של שנת 2014 עלו המכירות בצפון אמריקה ב-16.4% והגיעו לסך של 175.5 מיליון דולר, לעומת 150.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

עלייה זו נובעת מגידול בכמויות הנמכרות, שהושג למרות תנאי מזג אוויר קשים שחלו במהלך העונה, הצטברות מלאים בערוצי ההפצה והיחלשות המטבע המקומי בקנדה.

במהלך המחצית הראשונה של השנה עלו המכירות בצפון אמריקה ב-5.8% והסתכמו בסך של 313.9 מיליון דולר,  בהשוואה למכירות בסך 296.6 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, תוצאה המשקפת את הגורמים שתוארו לעיל.

באסיה פאסיפיק ואפריקה:

במהלך הרבעון השני של שנת 2014 עלו המכירות במדינות אסיה פאסיפיק ואפריקה ב-14.5% והגיעו לסך של 165.2 מיליון דולר, לעומת 144.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, דבר המשקף גידול בכמויות הנמכרות, בעיקר בהודו, למרות תנאי הבצורת שהתפתחו במספר מדינות באסיה. עלייה זו התקזזה בחלקה בשל היחלשות המטבעות בחלק ממדינות האזור.

במחצית הראשונה של השנה עלו המכירות באזור ב-5.3% והסתכמו בסך של 307.9 מיליון דולר, בהשוואה ל-292.3 מיליון דולר במחצית הראשונה של 2013, עקב גידול בכמויות שנמכרו ברבעון השני, אשר פיצה על הירידה במכירות ברבעון הראשון.

בישראל:

המכירות בישראל במהלך הרבעון השני עלו ב-5.7% והגיעו לסך של 29.5 מיליון דולר.

המכירות במחצית הראשונה של שנת 2014 ירדו ב-0.5% ועמדו על 54.6 מיליון דולר.

רווח גולמי

הרווח הגולמי לרבעון השני עלה ב-10.3%לסך של279.7 מיליון דולר (31.9%מהמכירות), לעומת 253.4 מיליון דולר (31.5%מהמכירות) ברבעון הראשון של 2013, תוצאה המשקפת תמהיל מוצרים משופר, שפיצה בחלקו על העלייה במחירי חומרי הגלם ועל שער החליפין האפקטיבי הנמוך יותר.

במחצית הראשונה של שנת 2014גדל הרווח הגולמי ב-8.1%ועמד על סך של 592.7 מיליון דולר (33.2%מהמכירות), לעומת 548.2 מיליון דולר (32.5%מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

רווח תפעולי והוצאות תפעוליות

הרווח התפעולי לרבעון השני גדל בשיעור של 6.7%לסך של99.5 מיליון דולר (11.4%מהמכירות), לעומת 93.3 מיליון דולר (11.6%מהמכירות) ברבעון השני של 2013.

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני גדלו ב-12.5%ועמדו על 180.2 מיליון דולר (20.6%מהמכירות),  לעומת 160.1 מיליון דולר (19.9%מהמכירות) ברבעון השני של 2013, דבר הנובע בחלקו מהוצאות הקשורות להשקת המותג הגלובלי החדש של החברה.

במחצית הראשונה של השנה גדל הרווח התפעולי ב-2.6% לסך של 230.2 מיליון דולר (12.9%מהמכירות), לעומת 224.4 מיליון דולר (13.3%מהמכירות) במחצית הראשונה של 2013.

ההוצאות התפעוליות לתקופה גדלו ב-12.0%לסך של 362.6 מיליון דולר (20.3%מהמכירות), לעומת 323.8 מיליון דולר (19.2%מהמכירות) במחצית הראשונה של 2013, נתון המשקף גידול בהוצאות השיווק שתמכו בגידול במכירות, וכן הוצאות הקשורות להשקת המותג הגלובלי.

הוצאות הנהלה והוצאות כלליות נותרו ברובן ללא שינוי על פני תקופת הדיווח.

רווח נקי

ברבעון השניגדל הרווח הנקי בשיעור של 23.5%לסך של 59.4מיליון דולר (6.8%מהמכירות), לעומת 48.1מיליון דולר (6.0%מהמכירות) ברבעון השני של 2013.

במחצית הראשונה של שנת 2014גדל הרווח הנקי ב-14.4%והגיע לסך של 158.3 מיליון דולר (8.9%מהמכירות), בהשוואה ל 138.4 מיליון דולר (8.2%מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

EBITDA

ה-EBITDA (רווחים לפני ריבית, מסים, פחת והפחתה) לרבעון השני עלה בשיעור של 6.5%ועמד על 141.2 מיליון דולר (16.1%מהמכירות), לעומת132.6 מיליון דולר (16.5%מהמכירות) ברבעון השני של 2013.

עבור מחצית השנה, גדל ה-EBITDA ב-3.9%לסך של 312.7 מיליון דולר (17.5%מהמכירות), בהשוואה ל 301.0 מיליון דולר (17.8%מהמכירות) במחצית הראשונה של 2013.

תזרים מזומנים

במהלך הרבעון השני, רשמה החברה תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך 161.7 מיליון דולר, בהשוואה לסך של 223.7 מיליון דולר ברבעון השני 2013.

במחצית הראשונה של שנת 2014, ייצרה החברה תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך 58.8 מיליון דולר, לעומת תזרים מזומנים חיובי בסך 67.0 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בתזרים המזומנים הן ברבעון השני והן במחצית הראשונה של השנה משקפת גידול בדרישות ההון החוזר כתוצאה מהגידול במכירות באזורים המתאפיינים בתנאי אשראי ארוכים יחסית, לצד שינויים בעיתוי המכירות במהלך תקופת הדיווח.

שינוי ארגוני

במהלך הרבעון השני, הודיעה החברה על שינוי במבנה הארגוני שלה שמטרתו ליישם את אסטרטגיית החברה בצורה מיטבית. השינויים יוטמעו בהדרגה במהלך המחצית השנייה של השנה ויושלמו עד ינואר 2015.

השינויים כוללים חלוקה של אזורי המכירות של החברה לאשכולות ממוקדים, הוספה של, בין היתר, מנהלי אשכולות לצוות ההנהלהומינוי ועדה אקזקוטיבית מבין חברי ההנהלה.

התרחבות והשתלבות בסין

החברה ממשיכה לבחון הזדמנויות עסקיות בסין שיתמכו ביצירת תשתית משמעותית בתחום המסחרי, התפעולי והמו"פ במדינה, באופן שיתרום לנוכחות החברה בשוק הסיני, יחזק את נוכחותה באזור אסיה פאסיפיק וירחיב את יכולותיה הגלובליות.

אדמה מתקדמת במשא ומתן עם בעלת השליטה בחברה China National Agrochemical Corporation (CNAC) בנוגע לרכישה של כל או חלק מהמניות או הנכסים של מספר חברות המצויות בשליטה ישירה או עקיפה של CNAC.

אודות אדמה פתרונות לחקלאות

 אדמה פתרונות לחקלאות בע"מ מסייעת לחקלאים ברחבי העולם להגדיל את תפוקת היבולים שלהם בעזרת יצור והפצה של פתרונות להגנת הצומח.

ב- 2013 עמד מחזור המכירות של החברה על למעלה משלושה מיליארד דולר ארה"ב והיא מדורגת כחברה הגדולה ביותר בעולם של מוצרים ללא הגנת פטנט.

החברה ידועה בהיקף הידע והניסיון שלה הבאים לידי ביטוי בין היתר ביכולות טכנולוגיות והנדסיות גבוהות,  מומחיות ברישום מוצרים, שמירה על תקנים מחמירים להגנת הסביבה, בקרת איכות קפדנית וערוצי שווק והפצה גלובליים.

ליצירת קשר:

משרד יח"צ רני רהב

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור