JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

גידול 3.5% במכירות גולף במחצית הראשונה

רווח תפעולי בסך 30.3 מיליון ש"ח

גידול 3.5% במכירות גולף במחצית הראשונה אלי מזרוח מנכ"ל גולף צילום: אסנת רום
אוגוסט 13
14:24 2014

קבוצת גולף מפרסמת את תוצאותיה למחצית הראשונה של שנת 2014 ותוכנית אסטרטגית 2014-2018

המכירות הסתכמו ב- 339.2 מיליון ש"ח, גידול של 3.5%

צמיחה בשיעור של 2.8% במכירות חנויות זהות

רווח תפעולי בסך 30.3 מיליון ש"ח, המהווים 8.9% ממחזור המכירות

הרווח הנקי הסתכם לסך של 23.3 מיליון ש"ח

יתרות המזומנים וני"ע מסתכמים בכ- 130.2 מיליון ש"ח

הדירקטוריון החליט על דיבידנד בסך 20 מיליון ₪

הושלמה עסקת רכישת כיתן שהינה תחילת יישום חלק הרכישות באסטרטגיה

אלי מיזרוח, מנכ"ל גולף: "הדו"חות הכספיים משקפים את תחילת יישום התוכנית האסטרטגית החדשה. למרות המגמה הכללית בשוק, המשקפת ירידה בצריכה הפרטית הצגנו בדו"חות צמיחה במכירות, ולראשונה מזה 6 שנים גידול במכירות בחנויות זהות (המתבטאת הן באופנת ההלבשה והן באופנת הבית). הושלמה עסקת רכישת כיתן שהינה תחילת יישום חלק הרכישות באסטרטגיה.

יעדי התוכנית האסטרטגית הינם להגדיל את מחזור המכירות למעל מיליארד ש"ח ולהביא לגידול משמעותי ברווח וברווחיות התפעולית בתוך 4 שנים".

תמצית תוצאות הפעילות במחצית הראשונה של שנת 2014 –

מחזור המכירות הסתכם בכ-339.2 מיליון שקלים לעומת כ-327.7 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, גידול בשיעור של 3.5%.

בחלוקת ההכנסות לפי מגזרי פעילות, מכירות מגזר אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-173.1 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של כ- 2.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבע בעיקרו מעלייה במכירות החנויות הזהות ברשתות האופנה של הקבוצה.

במגזר אופנת הבית המכירות הסתכמו ב- 166.1 מיליון שקלים, עלייה בשיעור של 5.1%% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול במכירות נבעה הן  מעלייה במכירות החנויות הזהות והן מתוספת מכירות בחנויות החדשות.

נכון לסוף הרבעון השני הפעילה החברה 295 חנויות ברשתות הקבוצה לעומת 288 חנויות בסוף הרבעון המקביל אשתקד. במהלך הרבעון פתחה החברה 7 חנויות –  5 חנויות אופנת הלבשה ו- 2 חנויות אופנת הבית.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-205.6 מיליון שקלים (60.6% מהמכירות) לעומת כ- 201.6 מיליון שקלים (כ-61.5% מהמכירות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהגידול בהוצאה בגין מלאי איטי ומהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה, וקוזזה בחלקה מירידה בשער החליפין של דולר ארה"ב.

הוצאות התפעול הסתכמו 175.7 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של 4.3 %. שיעורן של הוצאות התפעול ממחזור המכירות של החברה עלה לרמה של 51.8% לעומת 51.4% בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהוצאות התפעול נובעת מגידול בהוצאות המכירה והשיווק, כתוצאה מהוספת שטחי מכירה, התייקרות התשומות והגדלת הוצאות הפרסום, ומגידול בהוצאות הנהלה וכלליות בעיקר כתוצאה מעלייה ברכיבי התגמול המשתנים, שהוענקו לנושאי משרה בחברה, בהתאם למדיניות התגמול של החברה, ומתקופת החפיפה בין המנכ"ל הנכנס למנכ"לית היוצאת, אשר קוזזה בחלקה מירידה ברישום הוצאה בגין הקצאת אופציות לעובדים.

הרווח התפעולי הסתכם בכ-30.3 מיליון שקלים (8.9% מהמכירות) לעומת 33.2 מיליון שקלים (10.1% מהמכירות).

הרווח התפעולי במגזר אופנת ההלבשה הסתכם ב- 11.5 מיליון שקלים, המהווים 6.6% מהמכירות, ירידה בשיעור של כ- 10.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר עקב הירידה ברווח הגולמי, הנובעת מהגידול בהוצאה בגין מלאי איטי ומהגדלת שיעורי ההנחות שנתנה החברה, אשר קוזזה בחלקה מירידה בשער החליפין של דולר ארה"ב.

הרווח התפעולי במגזר אופנת הבית הסתכם ב- 18.1 מיליון שקלים, המהווים 10.9% מהמכירות, ירידה בשיעור של 9.4%. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות עקב מהוספת שטחי מכירה, התייקרות התשומות והגדלת הוצאות הפרסום, אשר קוזז ברובו מהעלייה במכירות וברווח הגולמי.

הרווח הנקי הסתכם בכ-23.3 מיליון שקלים לעומת רווח של 24.6 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקר מהירידה ברווח התפעולי ומהעלייה בהוצאות מס, אשר קוזזה בחלקה ממעבר מהוצאות מימון להכנסות מימון, בעיקר כתוצאה מהשפעתן של עסקאות עתידיות שהחברה מבצעת במטרה להגן על התחייבויותיה לספקים הנקובות במטבע חוץ ומעלייה בתשואות בגין עודפי המזומנים של החברה, המושקעים בבנקים ובבתי השקעות.

תזרים המזומנים שנבע מהפעילות שוטפת הסתכם בכ- 15.1 מיליוני ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ-59.7 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הירידה בתזרים מפעילות שוטפת בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר, מהעלייה במלאי ומהירידה בספקים.

ההון עצמי של החברה עמד בתום הרבעון השני 2014 על כ- 297.4 מיליון שקלים, המהווים כ-66.6% מהמאזן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לשרון בן-פורת, מחזיקת תיק גולף.

בברכה,

 רן רהב

דובר

קבוצת גולף

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור