JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

אפקון החזקות: נמשכת מגמת הצמיחה

צבר הזמנות איכותי של כמיליארד ש"ח

אפקון החזקות: נמשכת מגמת הצמיחה ג'רי שנירר מנכ"ל אפקון החזקות
אוגוסט 19
17:11 2014

אפקון החזקות: נמשכת מגמת הצמיחה ברבעון השני של 2014

 אפקון החזקות מסכמת את הרבעון השני של שנת 2014 עם עלייה של כ-14.7% בהכנסות לסך של כ-293.6 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

 גידול של כ-17% ברווח הנקי, שהסתכם לסך של כ-9.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-7.8 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

השיפור במנועי הצמיחה של פרויקטים למבנים ותשתיות, בקרה ואוטומציה וסחר נמשכים

צבר הזמנות איכותי של כמיליארד ש"ח בדומה לסוף שנת 2013

סגירה פיננסית של פרויקט חוות הרוח והערכות לביצוע

 ג'רי שנירר, מנכ"ל אפקון החזקות מסר: "תוצאות הרבעון השני הן המשך למגמות של אפקון החזקות ברבעונים האחרונים ומשקפות את יכולות הביצוע הגבוהות והניסיון הרב שהצטבר בכל היחידות העסקיות. החברה נמצאת במסלול של גידול בפעילות כפי שבא לידי ביטוי בצבר ההזמנות האיכותי.

בצער רב נפרדנו משלמה שמלצר ז"ל, שהשאיר אחריו מורשת מפוארת של חברות מצליחות ויציבות. אנו מקבלים בברכה את ישראל רייף עם כניסתו לתפקיד יו"ר החברה ומאמינים שישראל יתרום רבות בהובלת החברה והמשך שגשוגה בשנים הבאות.

אפקון מרכזת מאמצים במגזר התקשורת, מערכת ה-Aeonix הושקה בספטמבר 2013 וזוכה לאינדיקציות מעודדות מהשוק על איכות המערכת והתחרותיות שלה.

אפקון ממשיכה לפעול במרץ במגוון מודלים עסקיים בפרויקטים ומספקת ללקוחותיה פתרונות מלאים בביצוע פרויקטים עתירי מערכות וטכנולוגיה. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם ההתייעלות והגידול בהכנסות ימשיכו להניב פירות גם ברבעונים הבאים, דבר שיבוא לידי ביטוי גם בשורת הרווח.

פרויקט חוות הרוח בסך 21.25MW, ממתין לאישור של רשות החשמל לסגירה הפיננסית. עם האישור, יצורף הפרויקט לצבר ההזמנות של החברה. במקביל נערכת החברה להקמת החוות."

ברבעון השני של 2014 רשמה אפקון גידול של כ-14.7% בהכנסות לסך של כ-293.6 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-256.1 מיליון שקל ברבעון השני בשנת 2013, שנבע בעיקר מגידול בהכנסות במגזרים פרויקטים למבנים ותשתיות, בקרה ואוטומציה והסחר. הגידול בהיקפי פעילותה של אפקון מתבטא גם בצבר העבודות של הקבוצה שהסתכם בכ-1,001 מיליון ש"ח ב-30.6.2014.

הליכי התייעלות וצמיחה והגידול בצבר ההזמנות באים לידי ביטוי בשיפור ברווח התפעולי של החברה ברבעון שהסתכם בכ-15.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-13.6 מיליון ש"ח ברבעון השני אשתקד.

בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי של כ-9.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-7.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקפי הפעילות.

בהשוואה חציונית רשמה אפקון גידול של כ-15.3% בהכנסות לסך של כ-560.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-39.0% ברווח התפעולי לסך של כ-28.5 מיליון ש"ח, וגידול של כ-52% ברווח הנקי לסך של כ-15.7 מיליון ש"ח.

נמשכת ההשקעה במגזר התקשורת כחלק מגמר הפיתוח ומאמץ השיווק והמכירות של מערכת Aeonix.

בנטרול תוצאות מגזר התקשורת, הסתכם הרווח התפעולי מגזרי ברבעון בכ-22.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-45% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

תמצית נתונים עיקריים:

 • גידול בהכנסות הקבוצה לכ-293.6 מיליון ש"ח לעומת כ-256.1 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2013. עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות מגזרים פרויקטים למבנים ותשתיות והסחר.

  במחצית הראשונה גדלו ההכנסות בכ-15.3% והסתכמו בכ-560.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-486.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

 • צבר הזמנות חזק ברבעון הסתכם בכ-1,001 מיליון ש"ח ב-30 ביוני 2014, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 • גידול של 12.7% ברווח התפעולי שהסתכם בכ-15.3 מיליון ש"ח לעומת כ-13.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה עלה הרווח התפעולי לכ-28.5 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-20.5 מיליון ש"ח במחצית הראשונה אשתקד, גידול של כ-39%.

 • גידול של כ-6.7% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-16 מיליוני ש"ח, לעומת כ-15 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-31.5% לכ-29.1 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-22.1 מיליון ש"ח במחצית המקבילה אשתקד.

 • גידול של כ-17% ברווח הנקי, שהסתכם לסך של כ-9.1 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-7.8 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה הסתכם הרווח הנקי בכ-15.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-52% לעומת כ-10.3 במחצית המקבילה אשתקד.

 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ-17.2 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-29.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול בהיקפי הפעילות וכן מגידול בהתחלת עבודות במספר פרויקטים רחבי היקף בתקופת הדו"ח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 • ההון העצמי ליום 30.6.14 הסתכם לכ-259.8 מיליון ש"ח ומהווה כ-27.7% מהמאזן לעומת כ-254.3 מיליון ש"ח ליום 31.12.13 המהווה כ-28.1% מהמאזן.

 • ביוני 2014 אפקון השלימה בהצלחה את הסגירה הפיננסית להקמת שתי חוות טורבינות רוח בסירין ובגלבוע בהספק מותקן כולל של כ- 21.25 מגה וואט (MWp)

 • ביוני 2014 הרחיבה החברה את סדרת אג"ח ג' והנפיקה 61,726,000 ש"ח ע.נ. אג"ח, שאינן המירות למניות, בתמורה לכ-67.5 מיליון ש"ח

 • ביולי 2014 החברה חילקה דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסך של כ-10 מיליון ש"ח.

 אודות אפקון החזקות

 אפקון החזקות בע"מ, באמצעות התאגידים המוחזקים על ידה, פעילה בתחומי פרוייקטי התשתית, מערכות אלקטרומכניות, טכנולוגיות, בקרה ואוטומציה, תקשורת וסחר. אפקון מבצעת פרוייקטי תשתית עתירי מערכות וטכנולוגיה, מפתחת ומוכרת טכנולוגיות בתחום התקשורת, הבקרה והאוטומציה, בישראל ומחוץ לה.

על-פי רוב, פעילות הקבוצה בפרויקט מסוים כוללת שילוב של מספר שירותים, מתוך חבילת השירותים אותם מציעה הקבוצה ללקוחותיה. אפקון מעניקה ללקוחותיה פתרונות מלאים לצורכי התשתית שלהם, כולל שרות ואחזקה.

להלן פעילויותיה העיקריות של הקבוצה:

פרוייקטי תשתית עתירי מערכות – (א) הקמה של תחנות כח – בדגש על עבודות חשמל; (ב) הנדסה אזרחית ובניה – קבלנות בניה ראשית לסקטור הציבורי; (ג) מערכות אלקטרו-מכאניות – חשמל, מיזוג אויר, אינסטלציה, קירור עמוק; (ד) גז טבעי – תחנות הפחתת ומדידת לחץ מ-250 באר ועד-2 באר והסבות פנים מפעליות; (ה) EPC בתחנות כח פוטו וולטאיות ובחוות רוח; (ו) ייצור לוחות חשמל מתח גבוה, בינוני ונמוך.

מערכות וטכנולוגיות, בקרה ואוטומציה – מערכות מתח נמוך – (א) בקרה תעשייתית ותוכנת SCADA; (ב) בקרת מבנה; (ג) גילוי וכיבוי אש; (ד) קריאה מרחוק של מוני מים; (ה) מערכות בטחון, מערכות גידור, סנסורים/חיישני תנועה כולל פתרונות ייחודיים למעברי גבול ושערי נמל; (ו) מערכות בקרת חניה – חומרה ותוכנה; (ז) פרוייקטי "עיר בטוחה" בערים שונות.

תקשורת – תדיראן טלקום – פיתוח, ייצור, שיווק, הפצה, התקנה ו/או תחזוקה של(א) מרכזיות ופתרונות תקשורת  Unified Communication and Collaboration  לארגונים; (ב) Contact Centers.

סחר – חברת אטקה- ייצוג, ייבוא, שיווק והפצה בישראל של ציוד בתחומי החשמל, בקרה ומכשור.

אפקון פעילה בתחומים השונים במגוון מודלים עסקיים – כיזם, כקבלן ראשי (GC, EPC), במיזמים משותפים (Joint Ventures), כקבלן משנה וכספק שירותים ואחזקה. חלק מפרוייקטי ההקמה והביצוע של אפקון עוברים משלב ההקמה לחוזי שרות ואחזקה רב שנתיים.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור