JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

מנכ"ל אל-על הציג דו"חות 2014

הכנסות החברה הסתכמו בכ-2.08 מיליארד דולר

מנכ"ל אל-על הציג דו"חות 2014 דוד מימון מנכ"ל אל-על צילום: סיוון פרג
מרץ 28
00:52 2015

מנכ"ל אל על הציג את הדוחות הכספיים לשנת 2014 וקרא לראש הממשלה ולשרי האוצר, התחבורה והתיירות לשים את שיקום הפגיעה בתיירות הנכנסת בראש סדר העדיפות הלאומית.

השפעת מבצע "צוק איתן" והתחרות הגוברת פגעו בתוצאות החברה.

הכנסות החברה בשנת 2014 הסתכמו בכ-2.08  מיליארד דולר, בדומה להכנסות בשנת 2013

ההפסד בשנת 2014 הסתכם ב-28 מיליון דולר לעומת רווח של 26.7 מיליון דולר.

תזרים המזומנים של החברה הסתכם בכ- 157 מיליון דולר; גידול של 26% במכירות באינטרנט ושל 11% במוקד המכירה הטלפוני; אל על הטיסה במהלך השנה 4.6 מיליון נוסעים לעומת 4.4 מיליון נוסעים אשתקד- גידול של 4%. אל על הגדילה השנה את נתח השוק מ- 32.5% ל-33.3% גידול של 2%.

מנכ"ל אל על, דוד מימון: "אני קורא לרוה"מ ולשרי התיירות, התחבורה והאוצר לשים בראש סדר העדיפויות את ענף  התיירות, שהוא מנוע צמיחה מרכזי בכלכלה ולהשקיע משאבים בהבאת תיירים לישראל ובשיקום ענף התיירות, שהוא קריטי עבור כל מדינה עצמאית ובוודאי במדינה כמו ישראל.

ענף התעופה הישראלי, כמו גם ענף התיירות הישראלי כולו, המשיך בשנה החולפת להתמודד עם השלכותיו ארוכות הטווח של מבצע "צוק איתן". לצערנו, כאשר הלחימה פוסקת, התיירות לא שבה מיד לסדרה – לתיירים לוקח זמן לשכוח וההתאוששות היא איטית יותר. נדרש מאמץ משותף של המדינה והגופים המתפרנסים מענף התעופה והתיירות על מנת להחזיר את התיירים לישראל. לכן החשיבות הרבה בהעלאת הנושא לסדר היום הכלכלי והחברתי של הממשלה החדשה.

כאמור, התוצאות של שנת 2014 משקפות את השפעת מבצע 'צוק איתן', שגרם להכנסות דומות לשנת 2013. בחציון השני של שנת 2014 ירדה התיירות הנכנסת ב- 20%. בהתאם לכך, החברה הציגה הכנסות בדומה לשנה קודמת למרות הגידול בנתח השוק."

דוד מימון הוסיף: "השנה התחילה פעילות מותג הטיסות המוזלות של אל על UP, כמענה לתחרות הגוברת. בנוסף, השקנו את כרטיסי האשראי FLYCARD ו- FLYCARD premium אליהם הצטרפו כ- 70 אלף לקוחות בתוך כמה חודשים. בנוסף, אל על המשיכה להצטייד בשנת 2014 במטוסים חדשים צרי גוף מדגם 737-900. במסגרת ההתחדשות והרחבת רשת נתיבי החברה הודענו על פתיחת קו ישיר חדש של אל על לבוסטון ועל הסכם לשיתוף פעולה חדש (קוד שייר) שנחתם עם חב' התעופה האמריקאית JetBlue, שיאפשר ללקוחותינו לטוס למגוון יעדים רחב בארה"ב בזמינות גבוהה ובחיבוריות נוחה".

גב' דגנית פלטי, סמנכ"לית הכספים, ציינה: "שנת 2014 הייתה שנה מאתגרת. על אף השפעותיו השליליות של מבצע 'צוק איתן' והתגברות התחרות בנתב"ג, הצליחה אל על להגדיל את נתח השוק שלה ולשמור על תזרים מזומנים מפעילות שוטפת גבוה שהסתכם בכ-157 מיליון דולר ועל EBITDA של כ-107 מיליון דולר.

לצד זאת,  התוצאות הכספיות הושפעו גם מהרישום החשבונאי של עסקאות גידור שביצעה החברה, בשל הירידה החדה במחירי הדלק ועלית שער החליפין של הדולר מול השקל במחצית השנייה של שנת 2014.  שינויים אלו באו  לידי ביטוי בהשפעה חשבונאית שלילית בהיקף של כ-94 מיליון דולר. מתוכם, כ-53  מיליון דולר השפיעו על התוצאות והיתרה על ההון העצמי.  יחד עם זאת, התועלת ממחירי הנפט הנמוכים בגינם נזקף השינוי בשווי העסקאות לרווח והפסד בשנת הדוח תבוא לידי ביטוי בשנת 2015 בעת שהחברה תצרוך דלק למטוסיה.

אל על המשיכה להצטייד בשנת 2014 במטוסים חדשים, בהתאם למדיניות ההצטיידות ארוכת הטווח שלה, ובשנה זו השקענו כ-176 מיליון דולר ברכישת ציוד, ובמקביל פרענו הלוואות בהיקף של כ-98 מיליון דולר וקיבלנו הלוואות חדשות בהיקף דומה".

עיקרי תוצאות שנת 2014:

 • ההכנסות מההפעלה בשנה הנוכחית עמדו על כ- 2,081 מיליון $ לעומת כ – 2,103 מיליון $ בשנת 2013, ירידה של כ-1%. ההכנסות מנוסעים קטנו בשיעור של כ-0.9%, בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לנוסע-ק"מ בשל השפעת מבצע צוק איתן ובשל התחרות מאידך גדלו ההכנסות בשל גידול בכמות הנוסעים המוטסת שהתאפשר בשל גידול שנבע מתוספת מטוסים ותדירויות טיסה. ההכנסות מהובלת מטענים קטנו בכ-1.7% בעיקר כתוצאה מקיטון בתשואה לטון ק"מ בקיזוז גידול בכמות טון-ק"מ שהוטסה. בהכנסות האחרות חל קיטון של כ-3.4% לעומת שנת 2013, בעיקר כתוצאה מקיטון בהכנסות ממתן שרותי תחזוקה לגורמי חוץ.
 • הוצאות ההפעלה בשנת 2014 הסתכמו בכ-1,791 מיליון $, לעומת כ-1,753 מיליון $ בשנת 2013, גידול של כ-2% בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות , ברובו עבור הוצאות הדלק, אגרות ותחזוקה, ומגידול בהוצאות פחת בשל תוספת מטוסים. שיעור הוצאות ההפעלה מהמחזור גדל לכ-86.1% בשנת 2014 לעומת 83.3% בשנת 2013.
 • הוצאות שכר ההפעלה גדלו בשנת 2014 ביחס לשנת 2013, בעיקר בשל הגידול בפעילות החברה , בקיזוז השפעת פיחות שער השקל ביחס לדולר על התחייבויות החברה בגין הטבות לעובדים.
 • הוצאות הביטחון כפי שדיווחה החברה בעבר, במהלך שנת 2014 עמדה השתתפות המדינה בהוצאות הביטחון של החברה על 97.5% ולפיכך נרשם קיטון בחלקה של החברה בהוצאות אלה.
 • הוצאות החברה עבור דלק סילוני גדלו בשיעור של כ 1.8% ביחס לשנת 2013, ושיעורן מהמחזור עלה ל-33.8% לעומת 32.9% בשנת 2013. בתקופת הדו"ח נרשמה ירידה של כ-8% במחירי הדס"ל אך מנגד פעילות הגידור, בהתאם למדיניות הגידורים הנהוגה בחברה, הביאה לעליית מחיר אפקטיבית. סך תשלומי הגידור בשנת 2014 הסתכמו לכ-21.7 מיליון $ (הוצאה תזרימית) ובנוסף לכך, רשמה החברה הוצאה (חשבונאית) בסך של כ -20.9 מיליון $ בשל השינוי בשווי ההוגן. בעוד שאשתקד קיבלה בפועל החזרי גידור בסך של כ-6.1 מיליון $ ורשמה הוצאות בסך של 2.2 מיליון $ משינוי שווי הוגן. תשלומי הגידור והגידול בפעילות קיזזו את ההשפעה של ירידת מחירי הדלק.
 • הרווח הגולמי בשנה הנוכחית הסתכם בכ-290.3 מיליון $ (שיעור של כ- 13.9% מהמחזור), ירידה של כ-17% לעומת כ-350 מיליון $ בשנת 2013 (שיעור של כ- 16.7% מהמחזור).

 

  • הוצאות המכירה הסתכמו בכ-201 מיליון $ בשנת 2014 לעומת כ-204.7 מיליון $ בשנת 2013 , קיטון של כ-2%. סך שיעור הוצאות המכירה מהמחזור בשנת 2014 הסתכם לכ- 9.7%, בדומה לאשתקד.
  • הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת 2014 בכ-104.4 מיליון $, בהשוואה לכ- 106 מיליון $ בשנת 2013, קיטון של כ-1% זאת בעיקר כתוצאה מקיטון בהוצאות השכר. שיעור ההוצאות מהמחזור הגיע לכ-5.0%, בדומה לאשתקד.
  • הפסד מהפעלה של החברה הסתכם ב-2014 בכ-3.7 מיליון $ (שיעור שלילי של 0.2% מהמחזור), לעומת רווח מהפעלה של כ-40 מיליון $ בשנת 2013ׁ (1.9% מהמחזור).
  • הוצאות המימון נטו בשנה הנוכחית הסתכמו בכ-35.7 מיליון $, לעומת הוצאות מימון של כ- 0.8 מיליון $ בשנת 2013, בעיקר כתוצאה מהוצאות גידור שער חליפין גבוהות שנרשמו השנה, לעומת הכנסות גידור שער חליפין שנרשמו בשנת 2013.
 • ההפסד הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ-28 מיליון $ לעומת רווח נקי בסך של כ-26.7 מיליון $ בשנת 2013.נתונים נוספים:

 

 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2014 הסתכם בכ-157 מיליון $, לעומת תזרים מפעילות שוטפת בסך של כ- 185 מיליון $ בשנת 2013.
 • ה-EBITDA של חברת אל על בשנת 2014 הסתכם בכ-107 מיליון $, לעומת כ-144 מיליון דולר בשנת 2013.
 • נכון ליום 31.12.14, יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר של החברה, הסתכמו לסך של כ- 98 מיליון $. בשנת 2014. החברה השקיעה ברכוש קבוע ואחר כ- 176 מיליון $, בעיקר תשלומים עבור מטוסי 737-900 חדשים ורכישת חלפים. כמו כן, החברה פרעה הלוואות בסך של כ-98 מיליון $ וקיבלה הלוואות נטו בסך של כ-93 מיליון $ עבור מימון המטוסים החדשים.
 • ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31.12.14, הסתכם בכ- 111.4 מיליון $, לעומת כ- 183.5 מיליון $ נכון ליום 31.12.13. השינוי בהון העצמי נובע בעיקר כתוצאה מההפסד בשנת 2014 ומקיטון בקרן הון בגין עסקאות הגידור כתוצאה מירידה בשווי ההוגן של עסקאות אלו.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של 2014:

  • ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו בכ- 493 מיליון $, לעומת כ- 499 מיליון $ ברבעון מקביל אשתקד, ירידה של כ- 1.2% ביחס לשנת 2013.
 • הוצאות ההפעלה הסתכמו בכ- 433 מיליון $ (שיעור של כ- 87.9% מהמחזור) לעומת כ-429.7 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 86.1% מהמחזור), גידול של כ-0.8%.

 

 • הרווח הגולמי הסתכם בכ- 59.8 מיליון $ (שיעור של כ- 12.1% מהמחזור), לעומת כ-69.3 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד (שיעור של כ- 13.9% מהמחזור).
 • ההפסד מהפעלה ברבעון הרביעי של 2014 הסתכם בכ-5.4 מיליון $, לעומת הפסד מהפעלה של כ-8.3ע מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד.
 • ההפסד ברבעון הסתכם בכ- 14.8 מיליון $, לעומת כ- 3.7 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת פרידמן, משנה למנכ"ל ברהב תקשורת, מחזיקת תיק אל על.

אל על נתיבי אויר לישראל, הנה המוביל הלאומי הישראלי. בשנת 2014 אל על רשמה הכנסות בהיקף של כ- 2.1 מיליארד $. אל על מטיסה בשנה כ- 2.2 מיליון נוסעים. החברה טסה לכ- 35 יעדים ישירים בעולם וליעדים רבים נוספים באמצעות הסכמי שיתופי פעולה עם חברות תעופה אחרות והיא מפעילה כיום 40 מטוסים, אשר מתוכם 27 מטוסים בבעלות החברה. אל על הנה החברה המובילה בשוק המטענים בישראל.

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור