JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס

A3 באופק יציב

מידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס משה ממרוד מנכ"ל תדיראן הולדינגס צילום: סיון פרג
ינואר 01
16:05 2016

העלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס מ-Baa1 ל- A3 הינה כתוצאה משיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של החברה בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי המזומנים

מידרוג מעדכנת את הדירוג של חברת תדיראן הולדינגס ומעלה אותו מדירוג Baa1 באופק חיובי ל-A3 באופק יציב.

חברת מידרוג מסבירה את הסיבות להעלאת הדירוג של תדיראן הולדינגס: שיפור מהותי בפרמטרים הפיננסיים והתפעוליים של תדיראן הולדינגס, בשל היציאה מתחום המוצרים הלבנים שהובילה להקטנת החוב הפיננסי ורמת המינוף ולשיפור בתזרימי המזומנים; והמשך ביסוס מעמדה המוביל של תדיראן בתחום מיזוג האוויר, הנשען על מותג חזק בבעלותה, כפי שבא לידי ביטוי בשימור נתח השוק המהותי של החברה, העומד על כ- 40%.

ענף המזגנים בישראל מאופיין להערכת מידרוג ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר, בשל ערוצי ההפצה הייחודיים לו, חשיבות המותג, רגישות גבוהה יותר לאיכות המוצר והשירות וצורך בקשר עסקי יציב עם ספק מזגנים.

חברת תדיראן הולדינגס הציגה תוצאות תפעוליות חזקות בתחום מיזוג האוויר בשנת 2015 אשר נתמכו במזג אוויר חם שהביא לגידול בביקושים. להערכת מידרוג, לאורך זמן החברה צפויה לשמור על נתח השוק ולהציג צמיחה מתונה הנשענת על הגידול בשוק המזגנים בגין בנייה חדשה ומעבר לטכנולוגיות מתקדמות.

מידרוג עוד מציינת כי הרווחיות והמיצוב הפיננסי של תדיראן הולדינגס הינם טובים יחסית לרמת הדירוג. יחס החוב לקאפ שופר מרמה של 70%-65% בסוף שנת 2014 לרמה של 42% ליום 30.9.2015. השיפור ברמת המינוף ובתזרימי המזומנים של החברה הובילו גם לשיפור ניכר ביחסי הכיסוי התזרימיים.

לחברה אסטרטגיית צמיחה באמצעות השקעה בפעילויות בתחום ההתייעלות האנרגטית ובמידרוג מעריכים כי החברה בוחנת השקעות שונות בתחומים משיקים. כאמור, מיצובה הפיננסי הנוכחי של החברה הינו טוב יחסית לרמת הדירוג הנוכחית, אולם הריכוזיות העסקית הגבוהה בה פועלת החברה מהווה גורם שלילי בסיכון האשראי. בניית זרוע פעילות נוספת בהיקף מהותי, תוך שמירה על רמת המינוף המתונה כיום, עשויה בעתיד להוביל לשיפור הדירוג.

הגמישות הפיננסית והנזילות של החברה הינן טובות: צפי לתזרים מזומנים חופשי בהיקף מהותי הנשען על השיפור ברווחיות החברה וקיטון בצרכי ההון החוזר, כמו גם על צרכי השקעה נמוכים ומדיניות דיבידנד המגבילה את היקף החלוקה לעד 50% מהרווח הנקי ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בהיקף מהותי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל איתן אטיאס, מחזיק תיק תדיראן גרופ ב"רהב תקשורת".

 

על המחבר / המחברת

אין תגובות

אין תגובות

אין תגובות כרגע. תרצה להוסיף תגובה?

כתוב תגובה

כתוב תגובה

הוסף תגובה:

<

* אני מתחייב לפעול על פי תנאי השימוש באתר


התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך

כתבות נוספות

פוסטים אחרונים בשוק ההון – דברים בשם אומרם (יחסי ציבור)

יתר המאמרים במדור