JOKOPOST | עיתון המאמרים והבלוגים המוביל בישראל

facebook twitter linkedin

Tag "עסק חי"

    ארבע הנחות יסוד

ארבע הנחות יסוד

כל הדוחות הכספיים בנויים מתוך 4 הנחות חשבונאיות (הנחות יסוד): הנחת הישות החשבונאית הנפרדת – על פי הנחה זו יש להגדיר את היחידה הכלכלית (שעבורה יבוצעו המדידה והדיווח החשבונאיים שיוצגו

3 תגובות לכתבה המלאה